Zorgverleners

De zorgverleners zijn in het bezit van een verklaring goed gedrag en hebben de verpleegkundige een BIG (Wet op Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) registratie. Ze zijn professionals in hun vakgebied, hebben een goede inlevingsvermogen en identificeren zich in de kernbegrippen van BEATRICE, namelijk:

B = Betrouwbaar, E= Eerlijk, A=Adviesgericht, T= Transparant, R=Resultaatgericht, I= Instinctief, C=Cultuursensitief, E=Eigen waarde

Tevens worden de werkzaamheden frequent geëvalueerd in samenwerking met u.


Mantelzorg en stichting Beatrice Care

Opeens ben je een mantelzorger en merk je dat het allemaal niet zo makkelijk meer gaat. Zorgtaken of huishoudelijke taken worden opeens wel erg veel. Om ondersteuning vragen kan lastig zijn omdat je zorg aan je naaste uit handen moet geven. Sommige mantelzorgers ervaren het daarom als een teken van zwakte en afhankelijkheid.

Dit is het zeker niet! Ondersteuning vragen betekent alleen dat u zelfkennis en daadkracht hebt. Het is zeker geen teken van hulpeloosheid, integendeel; het bewijst dat u in staat bent verantwoordelijkheid te nemen voor uw naaste. Door geen hulp te vragen als het nodig is doet u uzelf te kort. Het lucht enorm op als iemand anders, al dan niet tijdelijk, de zorgtaken uit uw handen neemt. Dat maakt het leven direct al een stuk lichter.


Mantelzorgbeleid

Een goede relatie tussen de zorgvrager, de mantelzorger en de medewerker(s) van Stichting Beatrice Care draagt bij aan het leveren van kwalitatief verantwoorde zorg. Kwaliteit van het leven wordt o.a. bepaald door het hebben van zinvolle relaties. Mantelzorgers maken deel uit van het sociale netwerk van de zorgvrager. Mantelzorgers zijn onmisbaar voor de zorgvrager en verdienen ondersteuning en begeleiding bij het uitvoeren van hun zorg- en ondersteuningstaken. Daarnaast verandert de samenleving, de overheid treedt verder terug en zorgvragers moeten vaker een beroep doen op hun eigen netwerk. Stichting Beatrice Care heeft beleid ontwikkeld waarbij mantelzorg en professionele zorg wordt afgestemd en elkaar aanvult, o.a. door wederzijds de verschillende perspectieven en rollen duidelijk te maken.

Doel

Het beleid van Stichting Beatrice Care is erop gericht dat ondersteuning door mantelzorgers en de werkzaamheden van professionele zorgverleners elkaar aanvullen zodat dit ten goede komt aan zowel de kwaliteit van leven van de zorgvrager, als aan het leveren van kwalitatief hoogstaande zorg. Medewerkers nemen geen zorg of behandeling over die zorgvragers zelf of met inzet van hun mantelzorgers zelf kunnen. Voorwaarde daarvoor is een goede samenwerking: medewerkers van Stichting Beatrice Care schatten de waarde van de ondersteuning door mantelzorgers op juiste wijze in, gaan respectvol en invoelend met de mantelzorgers om. De medewerkers zorgen ervoor dat de mantelzorgers de professionele verantwoordelijkheden van de medewerkers kennen en respecteren.

Beleid

Mantelzorgers vormen een belangrijke continue factor in het leven van zorgvragers. Zij hebben vaak een emotionele band die langere tijd bestaat en intensief is. Mantelzorgers hebben vaak veel ervaringsdeskundigheid opgedaan die zij ook na inzet van professionele zorg in de thuissituatie kunnen/willen/moeten blijven inzetten.

In het bijzonder bij zorgvragers met cognitieve problemen zijn mantelzorgers veelal een informatiebron voor de professionals over de historische achtergrond van de zorgvrager. Daarnaast kunnen zij ook betrokken zijn bij het nemen van beslissingen over de zorg (indien zij vertegenwoordiger zijn).

Mantelzorgers en professionele zorgverleners bekijken per definitie de zorg vanuit verschillende perspectieven. Mantelzorgers zijn in de eerste plaats partner, kind of hebben een andere relatie met de zorgvrager. Zij hebben naast de zorgtaken vaak ook nog een rol in het emotioneel ondersteunen en het behartigen van de belangen van de zorgvrager. Zij zijn zelf emotioneel betrokken bij hoe het

met de zorgvrager gaat. Formele zorgverleners hebben naast hun menselijke betrokkenheid te maken met opgelegde kwaliteitskaders, richtlijnen en organisatorische beperkingen. Deze verschillende perspectieven en belangen kunnen conflicteren. Communicatie hierover met elkaar is essentieel.

Wet BIG

Volgens de Wet BIG mogen voorbehouden handelingen alleen worden uitgevoerd door medewerkers die daartoe bekwaam zijn en die daartoe een opdracht van een arts hebben ontvangen. Het gaat hier om de in de wet BIG opgesomde handelingen die, verricht door niet- deskundigen, onverantwoorde risico’s voor de gezondheid van de zorgvrager opleveren. Hoewel de wet BIG niet van toepassing is op mantelzorgers wordt ten aanzien van mantelzorgers hetzelfde beleid gevoerd als bij verzorgenden die niet bevoegd en bekwaam zijn. Een mantelzorger kan dus bijvoorbeeld injecties geven aan degene die hij verzorgt, ondanks dat injecteren een voorbehouden handeling is.

Medicatiebeleid

Het medicatie beleid binnen Stichting Beatrice Care is er op gericht een zo veilig mogelijke situatie te creëren voor u als cliënt en voor onze zorgverleners op het gebied van medicatie verstrekking. Wij werken volgens de richtlijnen van de ‘veilige principes in de medicatie keten’. Als u op deze link klikt ziet u het interactieve PDF bestand van de website Zorgvoorbeter.nl

 • Het uitgangspunt:
 • Het voorkomen van fouten in de medicatieverstrekking
 • Het bieden van optimale ondersteuning aan de cliënt binnen de eigen mogelijkheden
 • Het scholen van de zorgverleners
 • Het behoeden van de zorgverleners voor het maken van fouten en vergissingen
 • Het werken met een Baxter systeem
 • Optimale afstemming met huisartsen en apothekers
 • Het medicatieproces wordt uitgesplitst in
 • Aanreiken,
 • Toedienen,
 • Overnemen van het beheer.

Bij iedere taak spelen andere risico’s en andere verantwoordelijkheden.Voordat de zorg bij u start, zullen we dit met u bespreken.